Regulamin

REGULAMIN ŁOWISKA BOROWY STAW (aktualny od 05.11.2021 r.)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Gospodarzem Łowiska jest Radosław Borowiak, a właścicielem Radosław i Katarzyna Borowiak.

 2. Łowisko czynne jest przez całą dobę w dni powszednie, weekendy oraz święta.

 3. Wjazd/wjazd na łowisko, przejęcie/zdanie stanowiska oraz inne formalności odbywają się w godzinach pracy, tj. 8:00 – 18:00, wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Gospodarzem Łowiska lub Opiekunem Łowiska.

 4. Wyjazd z łowiska w godzinach innych niż wymienione w §1 pkt. 3 możliwy wyłącznie w przypadkach losowych, po poinformowaniu Gospodarza Łowiska (609 505 691) lub Opiekuna Łowiska (793 074 636).

 5. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz zabijania ryb w myśl zasady “ZŁÓW I WYPUŚĆ” pod rygorem karalności.

 6. Wstęp na łowisko oraz łowienie możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

 7. Dokonanie rezerwacji online oraz wstęp na łowisko jest jednoznaczne z akceptacją, zapoznaniem się oraz przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz liczeniu się z odpowiedzialnością karną za nieprzestrzeganie jego zapisów.

§2

Łowisko, zezwolenie, rezerwacja, kaucja, instrukcja

 1. Regulamin łowiska znajduje się na stronie www.borowystaw.pl/regulamin, u Gospodarza Łowiska, Opiekuna Łowiska oraz na tablicach informacyjnych na terenie łowiska.

 2. Cennik opłat za korzystanie z łowiska znajduje się na stronie www.borowystaw.pl/cennik oraz jako załącznik do regulaminu.

 3. Wykupienie zezwolenia na korzystanie z łowiska uprawnia wędkującego do wędkowania na 1 stanowisku na 3 wędziska.

 4. Doba trwa od godziny 12:00 do godziny 11:30 dnia następnego. W przypadku gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innych wędkarzy możliwe jest rozpoczęcie i zakończenie wędkowania w godzinach ustalonych z Gospodarzem Łowiska lub Opiekunem Łowiska.

 5. Na jednym stanowisku mogą przebywać dwie osoby wędkujące na maksymalnie 6 wędzisk po opłaceniu rezerwacji zgodnie z cennikiem.

 6. Na stanowisku mogą przebywać osoby towarzyszące po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem, po zgłoszeniu u Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska.

 7. Fakt zabrania psa na łowisko należy zgłosić u Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska.

 8. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące oraz psa ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Dane osób towarzyszących należy podać w rezerwacji.

 9. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.

 10. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.

 11. Rezerwacji dokonać można za pomocą systemu i formularza na stronie internetowej www.borowystaw.pl. W przypadku awarii systemu rezerwacji przyjmowane są rezerwacje telefoniczne lub poprzez e-mail.

 12. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez gospodarza łowiska poprzez e-mail zwrotny lub kontakt telefoniczny w przypadku niejasności.

 13. Po przybyciu na łowisko wędkujący sprawdza stan czystości zarezerwowanego stanowiska, a ewentualne uwagi zgłasza na piśmie (SMS do Gospodarza lub Opiekuna Łowiska) przed rozpoczęciem wędkowania.

 14. Po przybyciu na łowisko pobierana jest KAUCJA ZWROTNA w wysokości 50 zł na pokrycie ewentualnych szkód – dotyczy osób, które wypożyczają matę, podbierak, łódkę lub domek.

 15. Kaucja jest każdorazowo zwracana po zgodnym z regulaminem zakończeniem pobytu na łowisku.

 16. Opłaty za rezerwacje stanowisk nie są zwracane w przypadku nie dotarcia na łowisko. Proszę o świadome dokonywanie wyborów terminu wędkowania.

 17. Osoba, która dokona wpłaty za zarezerwowane stanowisko, a nie może przyjechać w zarezerwowanym terminie może podać Gospodarzowi Łowiska osobę, która wykorzysta rezerwację.

§3

Wędkowanie

 1. Zezwala się na wędkowanie wyłącznie metodą gruntową – z zestawem włosowym wyposażonym w jeden hak.

 2. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania:

  – podbieraka o rozstawie ramion ~ 1 metr (do lądowania ryb należy używać podbierak)

  – maty z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (typu kołyska lub wanienka)

  – środka do dezynfekcji ran

  – worka karpiowego – zakaz przetrzymywania jakichkolwiek ryb (patrz §3 pkt. 5 i 6)

  – żyłki o średnicy minimum 0,30 mm

  – kamizelki ratunkowej – dotyczy osób korzystających ze środków pływających

 3. Każdy wędkujący zobowiązany jest do wędkowania w granicach własnego stanowiska.

 4. Zabrania się nęcenia zanętami na bazie chleba, surowym ziarnem oraz orzechem tygrysim (w tym zakaz używania orzecha tygrysiego na włos). Prosi się o zachowanie umiaru w ilości stosowanych zanęt.

 5. Obowiązuje zakaz przetrzymywania ryb w workach karpiowych. Po sfotografowaniu muszą być one niezwłocznie wypuszczone,

 6. W przypadku złowienia ryby z oznakami chorobowymi lub uszkodzeniami mechanicznymi należy umieścić ją w worku karpiowym i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska.

 7. W przypadku złowienia suma należy powiadomić Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska i przetrzymać go w worku karpiowym lub na specjalnej lince.

 8. Obowiązuje zakaz używania plecionek jako linki głównej.

 9. Obowiązuje zakaz łączenia leadcore z linką główną za pomocą krętlika.

 10. Obowiązuje zakaz maksymalnego dokręcania hamulca kołowrotka podczas holu ryb.

 11. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających typu ponton, łódka. Łódkę można wypożyczyć na łowisku. Korzystanie ze środka pływającego odbywa się na własną odpowiedzialność, w obrębie własnego stanowiska, obowiązkowo w kamizelce ratunkowej.

 12. Zabrania się używania środków pływających podczas niesprzyjających warunków pogodowych (silny wiatr, burza, mgła).

 13. Używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga ponadto oświetlenia – latarki na jednostce pływającej – ułatwiającego nawigowanie.

 14. W chwili wypłynięcia (również w czasie holu) środkiem pływających wędkujący ma obowiązek prawidłowo założyć kamizelkę ratunkową. W jednostce pływającej podczas holu ryby musi znajdować się również mata oraz podbierak.

 15. Obowiązują zakaz pływania jednostkami pływającymi w nałożonych woderach lub spodniobutach,

 16. Zabronione jest wchodzenie na teren wyłączony z wędkowania – cypel/grobla.

 17. Dozwolone jest korzystanie z modeli (łódek) zdalnie sterowanych.

 18. Wędkujący ma prawo ustawić w celu oznaczenia miejsca połowu do dwóch markerów, które musi usunąć po zakończeniu wędkowania.

 19. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryb oraz regularne polewanie ich wodą. Prosimy nie przetrzymywać ryb na macie dłużej niż kilka minut od złowienia.

 20. Każdy wędkujacy ma obowiązek poddać się kontroli zestawów końcowych (może być wymagane zwinięcie losowo wybranej wędki), przynęt oraz zanęt przez Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska.

 21. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb. W przypadku ujawnienia kradzieży ryb, wędkujący musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty kary w wysokości 500 zł/kg. Zapłata tej kwoty nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena ryb nie podlega w takim wypadku zaliczeniu na poczet odszkodowania,

§4

Zakazy, nakazy, obowiązki

 1. Zabronione jest parkowanie poza miejscem do tego wyznaczonym.

 2. Załatwianie potrzeb fizjologicznych korzystających z łowiska odbywa się tylko w toaletach WC rozmieszczonych na łowisku oraz w pomieszczeniach z prysznicem i łazienką przy parkingu.

 3. Wszelkie uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej (SMS) u Gospodarza Łowiska lub Opiekuna Łowiska.

 4. Przyjazd z psem lub innym zwierzęciem należy zgłaszać podczas rezerwacji (nie ma dodatkowych opłat). Właściciel odpowiada za zwierzę, które jest w kagańcu i na smyczy. W przypadku agresywnego zwierzęcia, lub skarg innych wędkujących właściciel jest proszony o usunięcie go z łowiska.

 5. Zakaz wnoszenia na łowisko środków pirotechnicznych, środków chemicznych, farb, lakierów, olejów, kwasów itp.

 6. Na terenie łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi na stanowiskach. Drewno należy przywieźć ze sobą lub zakupić u Gospodarza Łowiska i Opiekuna Łowiska.

 7. Obowiązuje zakaz niszczenia roślinności poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin, naruszania linii brzegowej oraz budowania stanowisk wędkarskich. Ewentualne sugestie należy przekazać Gospodarzowi Łowiska lub Opiekunowi Łowiska.

 8. Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w łowisku.

 9. Obowiązuje zakaz zaśmiecania terenu łowiska. Wszelkie śmieci wędkujący ma obowiązek zabrać ze sobą po zakończeniu wędkowania.

 10. Zabrania się wrzucania do wody odpadków, niedopałków papierosów, pozostałości po grillach, gorących węgli itp. Stanowisko przed przyjazdem i po odjeździe jest sprawdzane pod względem czystości przez Gospodarza Łowiska lub Opiekuna łowiska

 11. Odchody zostawione po zwierzętach muszą zostać usunięte przez właściciela zwierzęcia – osoby wykupującej zezwolenie na wędkowanie.

 12. Zabrania się dokarmiania dzikich zwierząt.

 13. Zakaz nadużywania alkoholu i spożywania innych środków odurzających. Osoby nietrzeźwe będą wypraszane z łowiska i zgłaszane odpowiednim organom porządkowym – ochrona lub policja.

 14. Zabrania się głośnego zachowywania oraz zbyt głośnego słuchania muzyki uciążliwej dla pozostałych wędkarzy. Łowisko to miejsce ciszy i spokoju!

 15. Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania na sąsiednich stanowiskach.

§4

Przepisy porządkowe

 1. Dokonując rezerwacji i rozpoczynając wędkowanie na łowisku wędkujący wyraża zgodę na ewentualne dokonanie kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. W przypadku odkrycia nieprawidłowości, w tym kradzieży ryb, zostanie poinformowana Policja. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia Łowiska. Prawo do kontroli posiadają osoby upoważnione przez Właściciela: Gospodarz Łowiska, Opiekun Łowiska, Policja, Ochrona.

 2. Łowisko jest monitorowane.

 3. Ze względów bezpieczeństwa brama łowiska jest zamykana.

 4. Możliwość odwiedzin tylko w godzinach 10:00 – 18:00. Osoby odwiedzające nie mają prawa wjazdu samochodem na teren łowiska. Należy skorzystać z parkingu przed bramą wjazdową.

 5. Osoby odwiedzające muszą być zgłoszone u Opiekuna Łowisk (prosimy o ograniczenie takich odwiedzin). Osoby odwiedzające nie mogą przyprowadzać psów oraz innych zwierząt.

 6. Obecność osób odwiedzających nie może utrudniać wędkowania na innych stanowiskach (przechodzenie przez stanowiska itp.).

 7. Zainteresowane osoby, teamy lub kluby chcące sprawdzić stan łowiska przed rezerwacją proszone są o kontakt telefoniczny do Gospodarza Łowiska.

 8. Ostatni użytkownik łodzi będącej własnością Łowiska zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania pozostawić ją czystą na stanowisku. Wszelkie nieprawidłowości w stanie technicznym łódki muszą być natychmiast zgłaszane Gospodarzowi Łowiska lub Opiekunowi Łowiska przed rozpoczęciem użytkowania.

 9. Stanowiska należy pozostawić w czystości i porządku po zakończeniu wędkowania.

 10. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży Zezwolenia na wędkowanie w przyszłości.

 11. Uprawniony Zezwoleniem przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 2168) kto dokonując amatorskiego połowu nie posiada zezwolenia właściciela łowiska, bądź nie stosuje się do warunków, podlega karze grzywny.

 12. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na Łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, zostanie zablokowany zwrot kaucji w poczet strat. Osoby takie usuną zniszczenia we własnym zakresie przed opuszczeniem łowiska. Parking zostanie zamknięty do czasu usunięcia zniszczenia.

 13. Właściciel Łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych. W takim przypadku zwracane są jedynie ewentualne opłaty zaliczkowe i rezerwacyjne. Za utrudnienia – przepraszamy.

 14. Właściciel, Gospodarz Łowiska, Opiekun łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na Łowisku.

 15. Wędkujący na Łowisku Borowy Staw zgadza się na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamowych łowiska. Zdjęcia z rybami lub informacji o wykluczeniu z powodu ciężkiego zlekceważenia postanowień regulaminu np. kradzież ryb.

 16. Gospodarz Łowiska, Opiekun Łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 17. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Właścicielowi Łowiska i Gospodarzowi Łowiska.

 18. Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony z powodu organizacji zawodów za wcześniejszym powiadomieniem na stronie internetowej.

 19. Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony bez podania przyczyny.

 20. Właściciel ma prawo unieważnić zezwolenie w przypadku złamania regulaminu, zaśmiecania obiektu lub niestosowne zachowanie bez zwrotu kosztów, kaucji i nałożenie dożywotniego zakazu wykupienia zezwolenia.

 21. Właściciel nie odpowiada za wypadki losowe oraz mienie skradzione na terenie łowiska.

 22. Kwota za wykupienie zezwolenia w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.

 23. Właściciel łowiska ma prawo usunąć rezerwację lub przenieść na inny obiekt z powodu zawodów wędkarskich, spotkań klubowych, rezerwacji całego łowiska lub bez podania przyczyny.

Załącznik do Regulaminu – cennik

 • wynajęcie domku na stanowisku* – 30 zł/doba (kaucja zwrotna 50 zł)

  *wynajęcie rodzinnego domku przy st. Nr 2/3 – 50 zł/doba

 • wynajęcie łowiska na zawody – 1400 zł/doba

 • wypożyczenie maty lub podbieraka – 10 zł/doba (kaucja zwrotna 50 zł)

 • wypożyczenie łódki – 20 zł/doba (kaucja zwrotna 50 zł)

 • kradzież ryb – 500 zł/kg

 • zniszczenie podbieraka – 300 zł

 • zniszczenie maty – 300 zł

 • uszkodzenie łódki – 400 zł

 • pozostawienie śmieci – bałaganu – 100 zł

Osoba dokonująca rezerwacji, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych osobowych w celu realizacji procesu rezerwacji, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Zakres zbieranych danych dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dane osobowe uzyskane podczas rejestracji/rezerwacji są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia i obsługi klienta. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo firmie pośredniczącej w płatnościach (DotPay). Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

Administratorem danych osobowych jest MIX-MET Katarzyna Borowiak. Klient ma prawo wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie.